Последни Събития

Проведе се информационо събитие по-проект „Честна Игра“

Сдружение „Бокая“ и Фондация „Билитис“ – проведохме информационо събитие по-проекта „Честна игра“ във Видин.

Повече от 60 представители на неправителствения сектор, медиите, спортните клубове и млади хора участваха днес в информационно събитие. Проявата е част от дейностите на проекта „Честна игра“, който се изпълнява от неправителствената организация „Бокая“, в партньорство с  Фондация „Ресурсен център Билитис“, и с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо просторанствоЕИП 2014-2021. Тематичният приоритет е № 4: „Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак“.

Проектът адресира проблем, за който у нас не се говори: дискриминацията на основа пол и полова идентичност, и насилието, основано на пола в спорта. Пред участниците в инфорамационната среща днес ръководителят на проекта Борис Недялков представи проекта „Честна игра“, дейностите, които са предвидедени за изпълнение и очакваните резултати. В срещата се включи онлайн и съпредседателят на Фондация „Ресурсен център Билитис“ – Пол Найденов, който представи част от идеята, инициативите и резултатите от проведоното проучване по проекта. Със свои мнения по дейностти от проекта се включиха и Мирослав Людмилов и Валери Борисов,  част от екипа. Проектът има за цел да подобри равнопоставеността на половете и да съдейства за борба с насилието, основано на пола в спорта. Основните дейности са: Бърза оценка на ситуацията чрез онлайн изследване като основа за разработване на стратегическа комуникационната кампания и застъпничество за нови политики. Създаване и разпространение на Наръчник с Правила за превенция и борба с насилието, основано на пола в спорта, съгласуван и утвърден от Министерство на младежта и спорта.  Предвидени са обучения за спортни журналисти (50 от цялата страна) и информационна кампания, насочена към спортисти (5000), спортни клубове (100+) и широката общественост. Включването в информационното събитие днес на екипа онлайн и офлайн спомогна за по-доброто разпространение на основните послания на проекта.