Course Content
Език и комуникация
Спортът е поле, в което половите стереотипи играят важна роля, което води до чести прояви на насилие, основано на пола. Последното най-често се проявява като обиден език или жестове, включително сексуален тормоз, като засяга по-често момичета/жени, по-рядко момчета/мъже. Езикът и комуникацията имат значение, защото те правят хората видими или невидими и признават или омаловажават техния принос към обществото. Езикът формира нашите мисли, а начинът по който мислим влияе върху нашите действия. Неотчитането на пола или дискриминационният език утвърждават сексистките нагласи и поведение.
0/6
Извличане и анализ на информация от текстове
Проучване на моделите на извличане на информация от публикации, идентифициране на скрити (или явни) дискриминативни послания, основани на пола в спорта. Когато четем медиен текст трябва обезателно да потърсим доказателство за достоверност. Фалшивите новини преобладават, особено в социалните мрежи и затова трябва да се проверяват поне 2 -3 източника. Трябва да се провери дали пишештия или говорещия е специалист в дадена област, дали поднася информацията безпристрастно и обективно. Не на последно място трябва да се проверява достоверността на поднесените данни – точни, коректни, пълни и ясно изказани.
0/3
Умения за превенция и борба с проблема за насилието в спорта, основано на пола.
0/1
Програма за обучение на журналисти
About Lesson
 • Прочети материала и го раздели на смислови части.
 • Прочети заглавието и определи темата
 • Състави си мнение за текста, като се запиташ как ти въздейства
 • Определи (наум или чрез подчертаване) ключовите думи.

Извличането на информация започва още от заглавието. То обикновено съдържа в себе си информация на целия текст.

Една от препоръките, свързани с превенция на насилието, основано на пола в спорта, насочено срещу ЛБТИ жени е кампаниите за повишаване на осведомеността и всички мерки за превенция да включват информация за многообразието на жените, които често стават обект на насилие и тормоз, основани на пола. В този смисъл, когато говорим за насилието над жени в спорта, е добре да се засегне темата за пресечността на идентичности, които поставят някои жени в по-уязвима позиция от други.

 Най-лесно ще определиш темата като:

Примери:

 • откриеш синонимите, употребени в текста
 • прочетеш внимателно заглавието му
 • прочетеш последното изречение
 • потърсиш думи с метафорична употреба

Как е най-удачно да провериш достоверността на дадена медийна информация?

 • Проверяваш достоверността, като засечеш фактите по даден проблем от 2-3 различни източника.
 • Проверяваш достоверността, като се обадиш на приятел и го попиташ за мнението му по въпроса.
 • Проверяваш достоверни ли са фактите, като сравниш получената информация с научни източници (енциклопедии, справочници и др.).
 • Проверяваш достоверни ли са фактите, като видиш поместени ли са на страниците на любимия ти интернет сайт.

Медийните текстове съществуват и се разпространяват не само в устна форма

 • Медийните текстове се публикуват в средствата за масова комуникация
 • Медийните текстове имат функцията да информират, но могат и да въздействат емоционално
 • Читателите/слушателите на медийни текстове са тесен кръг специалисти в областта на масмедиите