Course Content
Език и комуникация
Спортът е поле, в което половите стереотипи играят важна роля, което води до чести прояви на насилие, основано на пола. Последното най-често се проявява като обиден език или жестове, включително сексуален тормоз, като засяга по-често момичета/жени, по-рядко момчета/мъже. Езикът и комуникацията имат значение, защото те правят хората видими или невидими и признават или омаловажават техния принос към обществото. Езикът формира нашите мисли, а начинът по който мислим влияе върху нашите действия. Неотчитането на пола или дискриминационният език утвърждават сексистките нагласи и поведение.
0/6
Извличане и анализ на информация от текстове
Проучване на моделите на извличане на информация от публикации, идентифициране на скрити (или явни) дискриминативни послания, основани на пола в спорта. Когато четем медиен текст трябва обезателно да потърсим доказателство за достоверност. Фалшивите новини преобладават, особено в социалните мрежи и затова трябва да се проверяват поне 2 -3 източника. Трябва да се провери дали пишештия или говорещия е специалист в дадена област, дали поднася информацията безпристрастно и обективно. Не на последно място трябва да се проверява достоверността на поднесените данни – точни, коректни, пълни и ясно изказани.
0/3
Умения за превенция и борба с проблема за насилието в спорта, основано на пола.
0/1
Програма за обучение на журналисти
About Lesson

Когато подготвяш информация за даден материал или доклад, на страницата ти изниква рекламен банер със сензационни публикации. Освен, че е важно да се познават основните медийни текстове, още по-важно е да извличаш и обработваш информацията, съдържаща се в тях.

Извличането и анализирането на информация зависи от целта, която си поставяш. Обикновено използваме получените данни за решаването на конкретна задача.

Когато четем медиен текст трябва обезателно да потърсим доказателство за достоверност. Фалшивите новини преобладават, особено в социалните мрежи и затова трябва да се проверяват поне 2 -3 източника. Трябва да се провери дали пишештия или говорещия е специалист в дадена област, дали поднася информацията безпристрастно  и обективно. Не на последно място трябва да се проверява достоверността на поднесените данни – точни, коректни, пълни и ясно изказани.

Стъпки:

 1. Първа стъпка –  трябва да прочетем внимателно заглавието и дали съдържа темата, която те интересува. Така ще разбереш, дали си заслужава да го прочетеш.
 2. Прочети материала и го раздели на смислови части. Всяка от тях има своя тема. Ако са цитирани източници и мнения на личности, вероятността информацията да е достоверна се увеличава.
 3. Намери ключовите думи и опорните думи в текста. Те образуват гръбнака в текста.
 4. Как ти въздейства текста. Задай си въпроса можеш ли да се довериш и да изполваш прочетеното.
 5. Информацията унищожава незнанието
 6. Не се доверявай на текстове с информация „сензация“, „шок“ и др.

Каква е функцията на текста?

 • Текстът има за цел да поучава.
 • Основната функция на текста е да забавлява.
 • Текстът цели да подбуди към действия.
 • Текстът дава знания.
 • Този медиен текст унищожава ли незнанието по даден въпрос?

Трите основни качества на добрия медиен текст са:

 • поучителност, научност, експресивност
 • достоверност, надеждност, обективност
 • информативност, толерантност, искреност
 • сензационност, пристрастност, свързаност