Course Content
Език и комуникация
Спортът е поле, в което половите стереотипи играят важна роля, което води до чести прояви на насилие, основано на пола. Последното най-често се проявява като обиден език или жестове, включително сексуален тормоз, като засяга по-често момичета/жени, по-рядко момчета/мъже. Езикът и комуникацията имат значение, защото те правят хората видими или невидими и признават или омаловажават техния принос към обществото. Езикът формира нашите мисли, а начинът по който мислим влияе върху нашите действия. Неотчитането на пола или дискриминационният език утвърждават сексистките нагласи и поведение.
0/6
Извличане и анализ на информация от текстове
Проучване на моделите на извличане на информация от публикации, идентифициране на скрити (или явни) дискриминативни послания, основани на пола в спорта. Когато четем медиен текст трябва обезателно да потърсим доказателство за достоверност. Фалшивите новини преобладават, особено в социалните мрежи и затова трябва да се проверяват поне 2 -3 източника. Трябва да се провери дали пишештия или говорещия е специалист в дадена област, дали поднася информацията безпристрастно и обективно. Не на последно място трябва да се проверява достоверността на поднесените данни – точни, коректни, пълни и ясно изказани.
0/3
Умения за превенция и борба с проблема за насилието в спорта, основано на пола.
0/1
Програма за обучение на журналисти
About Lesson
  • Употребата на мъжки род при говорене („той/негов/на него“ когато се отнася до неуточнена изрично личност).
  • Титулна страница на публикация, изобразяваща само мъже.
  • Назоваване на жена, като се използва мъжки род за нейната професия.
  • Рекламна кампания, която съдържа изображения на голи тела без това да е необходимо.
  • Реклама с мъж показващ на жена как да ползва перална машина.

Как да го предотвратим?

  • Използвайки женски и мъжки род когато се обръщате към смесена аудитория.
  • Преглеждайки публичната комуникация с цел да се уверите, че се използва съобразен със спецификите на пола език и изображения.
  • Изготвяйки наръчници за съобразена със спецификите на пола комуникация за различни групи. Насърчавайки научните изследвания в тази област.