Програма за обучение на журналисти

За курса

Проектът „Честна игра“ адресира проблем, за който у нас не се говори:дискриминацията на основа пол и полова идентичност, и насилието,основано на пола в спорта. Мерките за справяне с насилието, основано на пола в спорта, са неразделна част от мерките за справяне с насилието срещу жени и трябва да обхващат както професионалните,така и непрофесионални спортни дейности на всички възрасти и нива съгласно препоръка отправена от Международната работна група зажените и спорта. Декларацията от Брайтън/Хелзинки 2014 призовава правителствата, публичните институции, спортните организации и всички други, свързани със спорта, включително самите спортисти, да допринасят за изграждане на спортна култура,утвърждаваща равнопоставеността между половете и недопускаща насилието, основаващо се върху полов признак.

Спортът е поле, в което половите стереотипи играят важна роля, което води до чести прояви на насилие, основано на пола. Последното най-често се проявява като обиден език или жестове, включително сексуален тормоз, като засяга по-често момичета/жени, по-рядко момчета/мъже.

Препоръка на Съвета на Европа CM/Rec(2010)9 изисква въвеждането на кодекс за спортна етика от спортните организации на всички нива, който включва предпазване от всички видове насилие, включително основано на пола и сексуално насилие. Превенцията на този вид насилие трябва да бъде неразделна част от обучението на треньорите и учителите по спорт.

У нас, насилието, основано на пола в спорта е недостатъчно изследвано,но отделни публикации в спортни медии показват недвусмислено, че половите стереотипи са една от причините за обиди и агресия в спорта. Спорадични медийни скандали разкриват присъствието и на сексуално насилие над жени в спорта. Бърз преглед на Етичните кодекси на спортните федерации у нас показва, че превенцията на насилието,основано на пола, не се споменава изрично. След отхвърлянето на Истанбулската конвенция през 2018 г. от българското правителство,говоренето по темата съзнателно се избягва, за да не бъде асоциирано с „въвеждане на джендър идеология“. Проектът „Честна игра“ има за цел да подобри равнопоставеността между половете в спорта и да намали влиянието на обиден език, базиран върху половите стереотипи. Докладът от проведено в рамките на проекта изследване за оценка на ситуацията по отношение на насилието, основано на пола в спорта в България ще бъде използван като основа за разработване на стратегическа комуникационната кампания и застъпничество за нови политики.

Show More

Course Content

Език и комуникация
Спортът е поле, в което половите стереотипи играят важна роля, което води до чести прояви на насилие, основано на пола. Последното най-често се проявява като обиден език или жестове, включително сексуален тормоз, като засяга по-често момичета/жени, по-рядко момчета/мъже. Езикът и комуникацията имат значение, защото те правят хората видими или невидими и признават или омаловажават техния принос към обществото. Езикът формира нашите мисли, а начинът по който мислим влияе върху нашите действия. Неотчитането на пола или дискриминационният език утвърждават сексистките нагласи и поведение.

Извличане и анализ на информация от текстове
Проучване на моделите на извличане на информация от публикации, идентифициране на скрити (или явни) дискриминативни послания, основани на пола в спорта. Когато четем медиен текст трябва обезателно да потърсим доказателство за достоверност. Фалшивите новини преобладават, особено в социалните мрежи и затова трябва да се проверяват поне 2 -3 източника. Трябва да се провери дали пишештия или говорещия е специалист в дадена област, дали поднася информацията безпристрастно и обективно. Не на последно място трябва да се проверява достоверността на поднесените данни – точни, коректни, пълни и ясно изказани.

Умения за превенция и борба с проблема за насилието в спорта, основано на пола.