НАСИЛИЕТО, ОСНОВАНО НА ПОЛА В СПОРТА: АКТУАЛНА СИТУАЦИЯ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ И ЕС

Проектът „Честна игра“ адресира проблем, за който у нас не се говори:
дискриминацията на основа пол и полова идентичност, и насилието,
основано на пола в спорта. Мерките за справяне с насилието, основано
на пола в спорта, са неразделна част от мерките за справяне с
насилието срещу жени и трябва да обхващат както професионалните,
така и непрофесионални спортни дейности на всички възрасти и нива
съгласно препоръка отправена от Международната работна група за
жените и спорта. Декларацията от Брайтън/Хелзинки 2014 [2] призовава
призовава правителствата, публичните институции, спортните
организации и всички други, свързани със спорта, включително самите
спортисти, да допринасят за изграждане на спортна култура,
утвърждаваща равнопоставеността между половете и недопускаща
насилието, основаващо се върху полов признак.
Спортът е поле, в което половите стереотипи играят важна роля, което
води до чести прояви на насилие, основано на пола. Последното най-често се проявява като обиден език или жестове, включително сексуален
тормоз, като засяга по-често момичета/жени, по-рядко момчета/мъже.
Препоръка на Съвета на Европа CM/Rec(2010)9 изисква въвеждането на
кодекс за спортна етика от спортните организации на всички нива, който
включва предпазване от всички видове насилие, включително основано
на пола и сексуално насилие. Превенцията на този вид насилие трябва да
бъде неразделна част от обучението на треньорите и учителите по спорт.
У нас, насилието, основано на пола в спорта е недостатъчно изследвано,
но отделни публикации в спортни медии показват недвусмислено, че
половите стереотипи са една от причините за обиди и агресия в спорта.
Спорадични медийни скандали разкриват присъствието и на сексуално
насилие над жени в спорта. Бърз преглед на Етичните кодекси на
спортните федерации у нас показва, че превенцията на насилието,
основано на пола, не се споменава изрично. След отхвърлянето на
Истанбулската конвенция през 2018 г. от българското правителство,
говоренето по темата съзнателно се избягва, за да не бъде асоциирано с
„въвеждане на джендър идеология“. Проектът „Честна игра“ има за цел да
подобри равнопоставеността между половете в спорта и да намали
влиянието на обиден език, базиран върху половите стереотипи. Докладът
от проведено в рамките на проекта изследване за оценка на ситуацията
по отношение на насилието, основано на пола в спорта в България ще
бъде използван като основа за разработване на стратегическа
комуникационната кампания и застъпничество за нови политики.

 

Целия документ можете да прочетете и свалите от линка –

 

Доклад от изследване – Проучване сред спортисти – Честна игра