Стратегия за комуникация и застъпничество по проекта

Стратегията за комуникация и застъпничество по проекта “Честна игра“ ще определя съдържанието на програмата за комуникация срещу насилието в спорта, основано на пола

В изработената Стратегия за комуникация и застъпничество, по проекта „Честна игра“  са дефинирани обема и съдържанието на дългосрочна програма за комуникация, която съответства на развитието на програма и план. Те обхващат всички заинтересовани страни свързани с проблема насилието в спорта, основано на пола. Комуникацията е разделена условно на три етапа и следва естествения ход на реализацията й в страната.

По време на първият етап, който е определен като старт на кампанията /2022 – 2023/,  ще бъде поставено началото на систематизирана и целенасочена комуникационна политика към всички целеви групи, в т.ч. широка общественост и медии. Подходът в комуникацията, по отношение на използваните канали и посланията, е строго специфичен за всяка една от тях и ще е съобразен с тяхното ниво на информираност.

Втори етап, именуван същински /2024 – 2025/  ще се характеризира с множество активности, които от една страна ще доведат до активизиране на потенциалните бенефициенти, структурите на спортните организации на местно и централно ниво, и генериране на нови знания за текущото положение в България относно насилието,основано на пола в спорта. От друга той осигурява прозрачност и ще спомогне за утвърждаването на положителния имидж на отговорните институции, провеждащи решителна и качествена политика относно насилието, основано на пола в спорта. Основeн акцент в комуникацията ще са успешните примери и добрите практики при изпълнението на такава политика.

Финалният трети – финален етап /2026-2027/ – ще представи общите резултати от предходните кампании и тяхната ефективност относно насилието,основано на пола в спорта. Акцент на този етап ще бъдат популяризирането на постиженията , комуникиране на резултатите от предходните периоди и подготовка за следващия стъпки и действия срещу насилието, основано на пола в спорта.

Стратегията за комуникация и застъпничество дефинира обема и съдържанието на дългосрочна програма за комуникация, която съответства на развитието на настоящата програма и план и  обхваща всички заинтересовани страни.  Предвид спецификата на комуникационните дейности и резултатите от тях, е възможно така описаните периоди в определени моменти да се припокриват. Специални усилия ще бъдат положени в посока на лесно адаптиране на информацията и обученията, опита и професионалната насоченост на отделните целеви групи. Разпространението на информацията няма да е еднократен акт, напротив – това е процес, който следва изпълнението на тази дейност.