Стартира информационна кампания „Насилието не е спорт“

В рамките на проект „Честна игра“, с номер 63/21.07.2021, стартира информационна кампания, под надслов „Насилието НЕ Е спорт“, насочена към младежи, родители, представители на спортните среди и масовата публика. Сред основните цели на кампанията са запознаване на широката общественост и заинтересованите страни с проблемите, свързани с насилието, основано на пола в спорта; изграждането на нулева толерантност към него, и окуражаване предприемането на мерки за създаване на една по-добра, освободена от насилие среда, в която спортистите на България да могат да тренират свободно и спокойно.

Проектът се изпълнява от Сдружение „Бокая“, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство, а официален партньор е Фондация “Ресурсен Център Билитис“. Основната цел на проекта е да подобри равнопоставеността на половете и да съдейства за борба с насилието, основано на пола в спорта.
Основното послание на създадените в рамките на информационната кампания видеа и материали има за цел да обясни, че макар насилието в спортните среди в България да съществува не от скоро, а стереотипите да са станали част от ежедневието ни, за широката аудитория все още са до болка непознати травмите, които нанася всяка форма на насилие, както и фактът, че те водят до отлив на подрастващите от спортната култура.

Всички материали от информационната кампания, както и допълнителна информация за проекта и неговите дейности и цели, ще бъдат достъпни на сайта на проекта: https://fairplay-project.eu/, сайтовете на двете организации: https://bokaya.eu/ и https://bilitis.org/; както и в социалните мрежи Facebook; Instagram; Twitter и YouTube.