Стартираме – сайтът „Честна игра“


Стартираме – сайтът „Честна игра“

Тук е мястото, където ще намерите актуална информация за проекта, неговия напредък, предстоящи събития и изработени материали.

Проектът ни има за цел да подобри равнопоставеността на половете и да съдейства за борба с насилието, основано на пола в спорта, а основните дейности включват бърза оценка на ситуацията чрез онлайн изследване, изработване на стратегическа комуникационната кампания и застъпничество за нови политики. Предвидени се действия като създаване и разпространение на Наръчник с Правила за превенция и борба с насилието, основано на пола в спорта, обучения за спортни журналисти и информационна кампания, насочена към спортисти. Част от тези дейности е и създаването на този уеб сайт faiplay-project.eu , който ще представя текущо новини за дейностите на проекта и ще съхранява всички създадени ресурси по проекта.

Насилието, основано на пола рядко се обсъжда извън темата за домашното насилие. Проектът насочва общественото внимание към насилието, основано на пола в спорта, вкл. сексуалният тормоз и насилие, които засягат преди всичко момичета/жени. За този проблем се говори твърде малко, от една страна защото превенцията на насилието в спорта е свързана най-вече с „игра по правилата“, но не и с формите на тормоз и насилие, които се случват извън терена. От друга страна, след отхвърляне на ратификацията на Истанбулската конвенция и свързаната с нея широка
  негативна кампания, темата за сексуалното посегателство в спорта стана неудобна и асоциирана с промотирането на „джендър идеология“. Затова се надяваме проекта да повиши готовността на спортуващите и спортните организации да говорят по проблема, а също така и да се борят с него. Обучените в проекта спортни журналисти ще намалят употребата на език, който нормализира насилието, основано на пола в спорта. Разпространените и утвърдени с помощта на Министерство на младежта и спорта и Национална спортна академия Правила за превенция и борба с
 насилието, основано на пола в спорта, ще се прилагат дългосрочно след края на проекта от все повече спортни организации и учители по спорт. Правилата ще залегнат в Етичните кодекси на спортните федерации, а оттам ще навлязат и в клубовете, работещи на терен. Всички разработени ресурси по проекта ще останат за свободно ползване на сайта на проекта и като основа за бъдещи образователни и застъпнически инициативи.