Специален раздел в Наръчника на треньора е определен за ценностите и може ли спотът да ги възпитава

По проекта „Честна игра“ е разработен Наръчник, описващ правила за работа на спортни организации във връзка с превенция и борба с насилието, основано на пола. В него е предвиден и въпросник за само-оценка на степента на прилагането им. Наръчникът за спортни организации е разработен на основата на Препоръка CM/Rec(2010)9 на Съвета на Европа относно Кодекс за спортна етика и разбирането на концепцията „честна игра“ като широко понятие, което включва превенцията на насилието, основано на пола в спорта. В допълнение са взети предвид и разработените от Международната работна група за жените и спорта (IWG on Women and Sport) програми за подобряване на равнопоставеността на жените в спорта. Специален раздел в Наръчника на треньора е определен да отговори на въпроса Може ли спотът да ги възпитава ценности?

Спортът осигурява отличен социален контекст и възможности за учене, и по този начин налага ясни отговорности на тези, които го управляват и организират, е посочено в този раздел от Наръчника. Това е мястото, където педагогическият подход „образование чрез спорт“ се превръща в полезен инструмент в ръцете на спортните педагози и учителите по физическо възпитание, както и на треньорите на спортните клубове за младежи. Последните имат нужда от специална подготовка, за да оползотворят максимално възпитателните възможности, които създава спорта.

Спортът по своята същност се стреми към подобряване на представянето на участниците, не само по отношение на конкуренцията с другите, но и за надграждане на предишни лични постижения в същия спорт. В този смисъл, спортът цели както самоусъвършенстване, така и работа в екип, респект към съотборниците и постигане на общи цели. Спортната етика насърчава спазването на правилата, честната игра, не на насилието, приобщаването, равенството и равните възможности, които със сигурност са много важни ценности в нашето общество. В много отношения спортът също допринася за подобряване на социалните умения; приобщаващият спорт може да ни помогне да станем по-успешни в различни социални роли като приятел, работник, лидер, родител, партньор или гражданин – казано по друг начин, той може да ни помогне да станем по-пълно реализирани човешки същества.

Професията на спортния треньор исторически е била и продължава да бъде занимание, доминирано от мъже. Жените-треньори все още са малцинство в световен план. Този дисбаланс продължава въпреки подобряването на законодателството по отношение на равенството и многообразието в рамките на много общества и въпреки действията на спортните организации и националните ръководни органи. Затова и е една от целите на спорта е да възпитава ценности като уважение и зачитане на достойнството на всички спортисти, дисциплина и спазване на правилата на честната игра.