Равенство между половете в спорта преминава през образованието и обучението

Равенството между половете в спорта и проблемът за дискриминацията са най-често срещаната тема в последната година на провежданите международни форуми, посветени на спорта. Това установи изследване на екипа по проекта „Честна игра. Повечето от дискусиите се провеждат он-лайн и в нея участват представители на министерствата на спорта. На тях са посочени и коментирани конкретни примери с насилие в спорта на основа пол по време на състезания, в тренировъчните салони, както и прояви в училище, в час по физическа култура, публикувани в последната година в медиите. Последната тема на такава дискусия се проведе на 17-а конференция на министрите на спорта този месец в Анталия, Турция, в която се очертаха приоритетите – равенство между половете, спортът като средство за приобщаване, ролята на спорта за възпитанието, превенцията и развитието на децата. Насърчаването на равенство между половете в спорта преминава през образованието и обучението, през младежките политики, през трудовата и социалната политика. Абсолютно необходими са предоставянето на еднакви възможности за развитие на мъжете и жените, налагането на честно и равноправно отношение към двата пола на всички нива и оценяването с достойнство на труда и постигнатите успехи на всички в спорта. Министерството на младежта и спорта в България отдава голямо значение на насърчаването и защитата на правата на човека и в този смисъл, темата за равенството между мъжете и жените е отразена в политиките и програмите на министерството. Като положителна практика в тази посока е посочено това, че Националната спортна академия, където се обучават бъдещите треньори, спортни мениджъри, съдии и учителите по физическо възпитание на България, приема квоти по пол с цел постигане на баланс между половете и стимулиране на активното участие на жените в спорта на всички нива, е съобщил на форума българският заместник-министърът от ММС пред делегатите. Затова и част от дейностите по проекта „Честна игра“ предвиждат да се изпълнят по проекта – обучения за журналисти и разпространение на Наръчник за спортни организации. Дейностите започват в края на този месец и трябва да приключат до месец. Дейността предвижда обучения на 50+ журналисти чрез уъркшопи, както и разпространение на Наръчника за спортни организации чрез организиране на физически срещи (презентация плюс дискусия) в 6 основни градове в страната: София, Пловдив, Варна, Бургас, Видин и Русе.