Проблемът с насилието в спорта, основано на пола е недостатъчно изследван

Проблемът с насилието в спорта, основано на пола е недостатъчно изследван.

Проведено проучване сред 200 спортисти мъже и жени, включително професионалисти и любители и изследване на документи в няколко европейски страни потвърди предварителните допускания на авторите на изследването, че насилието, основано на пола в българския спорт и по-конкретно една от най-разпространените му форми – сексуално насилие и тормоз – са често срещани, но недостатъчно изследвани и незасегнати в съществуващите Етични кодекси на спортниорганизации и федерации. Проучването е извършено от Фондация „Билитис“ в рамките на проекта ”Честна игра”, който се изпълнява от Сдружение „Бокая“,  с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да подобри равнопоставеността на половете и да съдейства за борба с насилието, основано на пола в спорта. Целта на проучването бе да се даде оценка на текущата ситуация по отношение на насилието, основано на пола в спорта. Участието в анкетата е анонимно, а целта на събиране на демографски данни според профила на участниците в анкетата. У нас, насилието, основано на пола в спорта е недостатъчно изследвано, но отделни публикации в спортни медии показват недвусмислено, че половите стереотипи са една от причините за обиди и агресия в спорта. Изводите от онлан анкетата сочат, че 31.2% от анкетираните са били свидетели на сексуално насилие или тормоз към свои съотборници или членове на друг клуб, а 11,2 % са били обект на сексуален тормоз или насилие, основано на пола. Близо 30 % от анкетираните са чували обидни подмятания, свързани с реалната или предполагаема сексуална ориентация или полова идентичност на жертвата няколко пъти годишно.  По отношение на превенцията на насилието, основано на пола в спорта,  87.3% от респондентите приемат, че треньорите играят важна роля за превенция на сексуалното насилие/тормоз в клуба. Цели 90% от респондентите са съгласни с твърдението, че всеки спорен клуб трябва да има вътрешна политика и Етичен кодекс, който помага за превенция на насилието, основано на пола в спорта, както и за превенция на обиден език и нежелани сексуални действия. Проведеното проучване потвърди предварителните допускания на авторите на изследването, че насилието, основано на пола в българскияспорт и по-конкретно една от най-разпространените му форми –сексуално насилие и тормоз – са често срещани, но недостатъчноизследвани и н незасегнати в съществуващите Етични кодекси на спортни организации и федерации. България е и една от страните, в които лиспват практики за превенция.