Проблемът за дискриминацията в спорта беше представен на информационно събитие, организирано от сдружение „Бокая“

Сдружение „Бокая“ представи проекта „Честна игра“ на информационо събитие във Видин, на което присъстваха повече от 60 представители на неправителствения сектор, медиите, спортните клубове и млади хора. Проектът адресира проблем, за който се говори малко –  дискриминацията на основа пол и полова идентичност, и насилието, основано на пола в спорта.

Пред участниците в информационната среща , ръководителят на проекта Борис Недялков посочи конкретни примери с насилие в спорта на основа пол по време на състезания, в тренировъчните салони, както и прояви в училище, в час по физическа култура. Тема на дискусията бе необходимите действия, които всеки спортен клуб или федерация трябва да предприеме, за да  съдействат максимално за предотвратяване на насилието в спорта. Като пример за насилие в спорта присъстващите споделиха и атмосферата и поведението на състезатели и публика по време на спортни прояви, особено в закрити помещения, като спортни зали, малки затворени пространства и др.  Освен дискусия по темата на проведеното информационното събитие по проекта „Честна игра“ бяха представени дейностите, които са предвидени за изпълнение и очакваните резултати. В онлайн връзка участва и съпредседателят на Фондация „Ресурсен център Билитис“ – Пол Найденов. Проявата е част от дейностите по проекта „Честна игра“, който се изпълнява от неправителствената организация „Бокая“, в партньорство с  Фондация „Ресурсен център Билитис“, и с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо просторанство ЕИП 2014-2021. Тематичният приоритет е № 4: „Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак“.