Онлайн проучване сред 200 спортисти – мъже и жени професионалисти и любители

Онлайн проучване на тема насилието в спорта, основано пола, е проведено сред 200 спортисти мъже и жени, включително професионалисти и любители. Проучването е извършено в рамките на проекта ”Честна игра”, който се изпълнява от Сдружение „Бокая“ и Фондация „Билитис“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.  Целта на проучването бе да се даде оценка на текущата ситуация по отношение на насилието, основано на пола в спорта. Участието в анкетата е анонимно, а целта на събиране на демографски данни според профила на участниците в анкетата. Освен това, изследователският екип на партньора по проекта – Фондация Билитис, която е извършила проучването е проучила и опита на други европейски държави, а като резултат са анализирани данни за мерки, прилагани както от държавата, така и/или от гражданския сектор, за предотвратяване/борба с насилието в спорта, вкл. насилието, основано на пола, и насърчаване на “Честната игра”. Целта на онлайн проучване сред спортисти е събиране на лични преживявания на спортисти по темата за насилието в спорта, включително насилието, основано на пола, оценка на осъзнатостта относно актуалната ситуация с насилието вспорта, включително насилието, основано на пола у нас. Други цели, които си поставя проучването са:

Оценка на нивото на знания и информираност на спортистите относноналичните политики за превенция на насилието в спорта;

Осигуряване на данни за изготвяне на препоръки за подобряване наполитиките за превенция на насилието в спорта;

Въпросникът за участие включва 14 въпроса, връзката на анкетирания със спорта и дали са били свидетели на сексуален тормоз /вербален или физически/ към близки, съотборници или членове на друг спротен клуб.  За участниците са предвидени две полезни определения на проблема:

Насилие, основано на пола – Вид насилие, насочено срещу човек поради неговия пол. И жените, и мъжете преживяват насилие,основано на пола, но по-голямата част от жертвите са жени имомичета. (Източник: Европейският институт за равенство междуполовете (EIGE)

Сексуален тормоз – Всяко нежелано поведение от сексуалноестество, изразено физически, словесно или по друг начин, с което сенакърняват достойнството и честта и се създава враждебна,принизяваща, обидна, унизителна или застрашителна среда и, вчастност, когато отказът да се приеме подобно поведение илипринудата към него може да повлияе на вземането на решения,засягащи лицето. (Източник: Закон за защита от дискриминация)

Този документ е създаден в рамките напроекта „Честна Игра“, осъществен сфинансовата подкрепа на Фонд Активниграждани България по Финансовиямеханизъм на Европейскотоикономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи отФондация Билитис и при никакви обстоятелства не може да се приема, четози документ отразява официалното становище на Финансовиямеханизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора наФонд Активни граждани България.