Насилието  в спорта, основано на пола е невидим и слабо адресиран проблем, показва проучване на фондация „Билитис“

Разпространението на насилието, основано на пола в спорта е невидим и слабо адресиран проблем. Това установи проучване въз основа на документално изследване на добри практики и опита на други европейски държави, проведено от  Фондация „Билитис“,  по проекта „Честна игра“ с водеща организация „Бокая. Най -мащабното проучване на насилието, основано пола в спорта, инициирано от Европейската комисия и страните на Европейския съюз, проведено през 2019 г., посочва следните причини за слабата видимост видимост на проблема:

„Един от най-важните изводи на изследването е, че понятието „насилие основано на пола в спорта, не е добре познато в страните от Европейския съюз, въпреки че определени форми на насилие, които попадат в дефиницията на насилие, основано на пола в спорта, се разпознават  и адресират в някои страни. Това са най-вече сексуалното насилие и тормоз, и в по-малка степен, насилието срещу ЛГБТИК хората. Понятието насилие, основано на пола в спорта обединява няколко проблема, които се адресират поотделно в рамките на други позитивни действия и етикети като „спортна етика“, „закрила на детето“, „безопасна спортна среда“ или „благосъстояние на атлетите“. Основните изводи, до които са стигнали изследователите на проблема е, че е нужен холистичен подход и постоянни последователни действия за справяне с проблема насилие, основано на пола в спорта.

Вторият съществен извод от изследването е, че насилието, основано на пола в спорта засяга диспропорционално лица, подложени на множествена дискриминация. Последният извод е, че сексуалното насилие в спорта като форма на насилие, основано на пола, се разглежда основно през призмата на сексуално насилие над деца и младежи. Изследването е част от дейностите по проекта „Честна игра“, който се изпълнява от неправителствената организация „Бокая“, в партньорство с  Фондация „Ресурсен център Билитис“, и с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ЕИП 2014-2021. Тематичният приоритет е № 4: „Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак“.