Наръчник за подобряване на превенцията и борбата с насилието в спорта е изработен по проекта „Чeстна игра“

Наръчник за подобряване на превенцията и борбата с насилието в спорта описва правилата за работа на спортните организации. Документът е изработен по проекта „Честна игра“ и е първи по рода си за България. Наръчникът е предназначен за треньори и ръководители на професионални и любителски спортни клубове, които искат да подобрят своите политики и практики на управление. Той е практически ориентиран и включва въпросник за самооценка на степента на прилагането на предложените политики и практики. Организациите участвали в неговото изработване – сдружение „Бокая“ и Фондация „Билитис“, смятат че този Наръчник ще допринесе за подобряване саморегулацията на спортните организации в сферата на предотвратяване на дискриминацията и езика на омразата на основа полови стереотипи, както и че ще повиши нетърпимостта на спортуващите, професионалните спортисти и други заинтересовани страни към насилието по полов признак в спорта. Наръчникът се реализира като част от проекта ”Честна игра”, който се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да подобри равнопоставеността на половете и да съдейства за борба с насилието, основано на пола в спорта. Основа за изработването на Наръчник за борба с насилието в спорта, основано на пола, бе проведено в рамките на проекта „Честна игра“ изследване за оценка на ситуацията по отношение на този проблем, в рамките на 205 отговора в онлайн анкета, насочена както към професионални спортисти, така и към редовно спортуващи любители. Въпросите в анкетата имаха за цел да идентифицират най-честите проявления на насилието, основано на пола в българския спорт, честотата на тези проявления, най-честите жертви и извършители, както и мнението на респондентите относно ролята на треньорите и ръководствата на спортните клубове в превенцията му и адекватното адресиране.

Данните показват широко разпространение на сексистки език в спортните среди у нас, освен вербален, но и физически тормоз.  ИЗТЕГЛЕТЕ НАРЪЧНИКА ТУК