Маркетинг и комуникации на спортния клуб при осигуряването на равенство между половете

Спортният клуб трябва активно да комуникира с останалите и да налага норми за равенството между половете както в състезателната дейност, така и в коучинга, чрез своите маркетингови и комуникационни усилия/канали, и да разпространява култура, която е безопасна, гостоприемна и включваща жените. Това се постига като жените състезателки и/или треньори редовно са давани като пример за подражание със своите успехи. Важността на равнопоставеността между половете трябва да е активно комуникирана във всички публикации/медийни изяви на служители на спортния клуб. Спортният клуб използва визии, които демонстрират многообразието на спортисти и треньори. Клубът включва лица от различен пол във всички свои маркетингови стратегии и практики. Клубът отчита заслугите на жените спортистки и/или треньори и ги отбелязва/награждава. Необходимо е и регулярно измерване и отбелязване на успеха чрез събиране и анализ на данни за участие както в състезателните дейности, така и в коучинга, по пол, раса, етнос, сексуална ориентация, и други характеристики. Събраните данни да се използват за актуализиране и подобряване на клубните политики. Всички спортни програми се оценяват на база степента на участие на жени и лица в неравностойно положение, идентифицираните липси се адресират своевременно. Клубът провежда разговори с настоящи или бивши спортисти/треньори, за да вникне в техните преживявания и да използва тези данни в подобряване на средата/включването. Към какво се стремим:

Мониторингът и оценката на усилията за равенство между половете както в спортните дейности, така и в коучинга, позволява на организациите да бъдат отговорни за промяната, да увеличат участието на заинтересованите страни (жени и хора в неравностойно положение), да празнуват и споделят успехите. Това се постига чрез събиране и анализ на данни за участие както в състезателните дейности, така и в коучинга, по пол, раса, етнос, сексуална ориентация, и други характеристики. Събраните данни се използват за актуализиране и подобряване на клубните политики. Всички спортни програми се оценяват на база степента на участие на жени и лица в неравностойно положение, идентифицираните липси се адресират своевременно. Клубът провежда разговори с настоящи или бивши спортисти/треньори, за да вникне в техните преживявания и да използва тези данни в подобряване на средата.