Информационно събитие по-проект „Честна Игра“

Във Видин ще бъде представена инициативиата за „Честна Игра“ като спортсменско поведение, равнопоставеност между половете в спорта и влиянието на обиден език, което изключва всички форми на насилие, основано на пола

Проектът адресира проблем, за който у нас не се говори: дискриминацията на основа пол и полова идентичност, и насилието, основано на пола в спорта.

Мерките за справяне с насилието, основано на пола в спорта са неразделна част от мерките за справяне с насилието срещу жени и обхващат както професионалните, така и непрофесионални спортни дейности на всички възрасти и нива съгласно препоръка отправена от Международната работна група за жените и спорта.

Подходът на проекта е чрез информиране, активизация, промяна в разбиранията и поведението, да развива активна гражданска позиция за справяне с този проблем. Чрез него уязвими лица (дискриминирани и жертви на насилие, основано на пола в спорта) ще бъдат овластени да говорят за проблема.

Проектът има за цел да подобри равнопоставеността на половете и да съдейства за борба с насилието, соновано на пола в спорта.

Основните дейности са: Бърза оценка на ситуацията чрез онлайн изследване като основа за разработване на стратегическа комуникационната кампания и застъпничество за нови политики. Създаване и разпространение на Наръчник с Правила за превенция и борба с насилието, основано на пола в спорта, съгласуван и утвърден от Министерство на младежта и спорта. Обучения за спортни журналисти (50 от цялата страна) и информационна кампания, насочена към спортисти (5000), спортни клубове (100+) и широката общественост (500000). Партньорите обединяват усилия за достигане до различни публики, вкл. младежи (над 80% от активно спортуващите са младежи), жени от уязвими групи (лесбийки, бисексуални, трансполови жени – целева група, с която работи фондация Билитис). Специалните събития се очаква да въвлекат директно над 500 души, а кампания в социалните мрежи да достигне до над 50 000 уникални потребители.

В дългосрочен план проектът ще подобри саморегулацията на спортните организации за предотвратяване на дискриминация и език на омраза на основа полови стереотипи, ще повиши нетърпимостта на спортуващите, професионалните спортисти и други заинтересовани страни към насилието по полов признак в спорта.

Уважаеми читатели,

заповядайте на информационно събитие  в хотел „Нептун“ Видин, конферентна  зала, на 25 март /петък/ от 11.00 часа, на която ще бъде представен проекта за извършените и предстоящи дейности.