Добри практики за подобряване на равнопоставеността на жените и мъжете в спорта и превенция/борба с насилието

Спортът е поле, в което половите стереотипи играят важна роля. Традиционните разбирания за женственост и мъжественост водят до чести прояви на насилие, основано на пола, а също така ограничават достъпа до участие в спортни дейности и нарушават равнопоставеността на жените и мъжете в спорта. Съвременните добри практики за подобряване на равнопоставеността на жените и мъжете в спорта и превенция/борба с насилието, основано на пола, изискват едновременна работа на различни нива в спортните организации. Ръководителите на спортните клубове, както и треньорите, така и друг спортен персонал, трябва да прилагат политики за равнопоставеност, зачитане на човешките права, и превенция на насилието във всички изборени по-долу сфери на работа и развитие на клуба.

Добри практики и действия:

  • При управлението на спортния клуб равенството между половете и равното третиране на жените и мъжете в спорта да бъде поставено като норма и залегнало в политиките на управление на спортните клуб. Ръководството на клуба трябва да се стреми да поддържа баланс между жени и мъже, а спортният клуб да демонстрира активно прилагане на принципа на равнопоставеност между жените и мъжете в тренировъчната програма.

Как ще го постигнем:

  • Наличие на справедлив и прозрачен процес за набиране, подбор и въвеждане на треньори с механизми за изолиране на влиянието на предразсъдъци спрямо характеристики като пол, етнос, възраст, сексуална ориентация и др.
  • Обучението на треньори и ключови лица, вземащи решения относно равнопоставеността на половете, многообразието, приобщаването и лидерството гарантира прилагането на принципите за зачитане на човешките права, стимулиране на равнопоставеността и превенция на дискриминацията и насилието в рамките на организационната култура, програми и практики
  • Безопасна, приветлива и приобщаваща среда за жените треньори, така че жените да могат да се възползват от предимствата на спортното лидерство, а спортът да може да извлече предимствата на разнообразното лидерство
  • Програми, които са проектирани, изпълнени и финансирани с цел равнопоставеност на половете, помагат да се осигурят равни възможности за напредъка на жените в спорта, както като треньори, така и като състезатели / спортисти

Накрая и най-важното – справедливо и равнопоставено разпределение на средствата и ресурсите като доказателство за ангажимента на спортния клуб да стимулира равенството между половете както в състезателната дейност, така и в коучинга.