Две събития от информативен характер ще се състоят в гр. София по проект „Честна игра“

Две събития от информативен характер, организирани от сдружение „Бокая“, се предвижда да бъдат проведени в столицата като част от програмата на проект „Честна игра“, изпълняван от сдружение „Бокая“ с партньорството на фондация „Билитис“ и с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП за България.

Първото от двете събития е обучение на журналисти от Столична област, където ще бъдат разискани проблеми, свързани с насилието в спорта, които намират своето отражение и присъстват и в сферата на журналистиката, като езика на омразата в спорта; присъствието на сексизъм в езика и комуникациите, включително в журналистически публикации, както и актуални примери за дискриминация на полова основа в регионален и световен мащаб.

Второто събитие ще се проведе под формата на среща с представители на спортни клубове от града и областта, включително треньори и спортисти и представители на спортни училища. Целта на срещата е да бъде представен документ, описващ правила за работа на спортни организации в насока превенция и борба с насилието, основано на пола, разработен като част от проекта, и наречен „Наръчник за подобряване на превенцията и борбата с насилието в спорта“. Очаква се след запознаването на гостите с неговото съдържание да последва дискусия за добри практики на спортните клубове по отношение на превенцията и борбата с насилието в спорта.

Такива събития са проведени до момента в градовете Видин, Русе, Варна, Бургас и Пловдив.